Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady.

Poskytování informací na základě žádosti /ústní i písemné/ lze provádět za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace může stanovit dle své úvahy vedoucí odboru dle sazebníku:

  • mzdové náklady 165,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním /získáním/ informace 
  • materiálové náklady 3,- Kč za každý list pořizované kopie 
  • doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku 
V případě požadování úhrady je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 19-1322-351/0100, a to před podání informace.