| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Untitled

Rozpočet na rok 2005 - příjmy

řádek TEXT návrh 2005
1 daň z příjmu FO ZČ 7 000,00
1 daň z příjmu FO-OSVĆ 3 000,00
1 daň z příjmu FO - kapital.výnosy 430,00
1 daň z příjmu PO 7 500,00
1 daň z přidané hodnoty 11 000,00
1 správní poplatky 360,00
1 popl. za znečištění ovzduší 30,00
1 popl. ze psů 125,00
1 popl. pobytový ( rekreační) 130,00
1 pop.za užívaní veř. prostranství 200,00
1 popl. ubytovací kapacita 65,00
1 ostat. popl. - automaty 450,00
1 poplatek - komunální odpady celkem 1 600,00
1 daň z nemovitosti 1 550,00
1 celkem daňové příjmy a poplatky 33 440,00
2 daň z příjmu PO - obec -
3 MŠ ul. Palackého -
3 MŠ ul. Práce -
3 ZŠ - Školní ul. -
3 ZŠ - ul. Komenského -
3 ZUŠ - nájem 72,00
3 knihovna 70,00
3 NN 16,00
3 pečovatelskáslužba 250,00
3 pronájem pozemky 40,00
3 pronájem ostatní nemovitosti 1 400,00
3 úroky 160,00
3 sankční platby -
3 prodej pozemků 500,00
3 prodej ostatních nemovitostí -
3 ostatní příjmy 700,00
3 splátky FRB 500,00
3 příspěvek města FRB -
3 úroky ostatních účtů 112,00
3 nedaňové příjmy celkem 3 820,00
4 nájem Vodospol 1 600,00
     
6 prodej bytů -
     
8 neinv dotace SR 9 500,00
8 neinv.dotace úřad práce, lesy  
8 neinv. odtace od obcí - školy, LSPP 800,00
8 ostatní neinv. dotace  
8 neinv. dotace - pečovatelky 150,00
8 neinv. dotace  
8 neinv. dotace 665,00
8 neinv. dotace  
8 neinv. dotace celkem 10 450,00
9 neinv. dotace školy od KÚ -
10 investiční dotace - komunikace 1 200,00
10 investiční dotace - čp. 81 6 300,00
10 investiční dotace - infrastruktura 8 700,00
10 investiční dotace  
10 investiční dotace celkem 16 200,00
11 celkem příjmy běžného roku 65 510,00
12 financování -přebytek, úvěry 2 000,00
13 CELKEM PŘÍJMY 67 510,00

Rozpočet na rok 2005 - výdaje

řádek TEXT návrh 2005
14 kom. odpad 1 600,00
14 životní prostředí 30,00
14 opravy vodovod. řadu 700,00
14 oprava komunikací 1 300,00
14 ZUŠ 46,00
14 DDM 70,00
14 lékařská služba 590,00
14 knihovna 696,00
14 NN 15,00
14 občanské záležitosti 35,00
14 klub seniorů 20,00
14 příspěvek Svazu zdrav.postiž. 10,00
14 policie 1 840,00
14 hasiči 336,00
14 hasiči mládež 17,00
14 hasiči Bystřice 150,00
14 hasiči Hodousice 20,00
14 hasiči Zelená Lhota 80,00
14 místní zastup. orgány 840,00
14 správa 8 778,00
14 sociální dávky 6 700,00
14 pečovatelská služba 896,50
14 příspěvek Dobrovolnému svazku obcí 100,00
14 příspěvek Údolí pod Ostrým 100,00
14 neinvestiční transfery obcím (DD KT) 100,00
14 příspěvek do FRB  
14 projektová dokumentace 500,00
14 ostat. výdaje 250,00
14 půjčky FRB + popl. bance  
14 neinvestiční výdaje celkem 25 820,00
15 bytová výstavba 1 250,00
16 rekonstrukce komunikací 5 500,00
16 a) infrastruktura 5 800,00
17 ostatní investice 4 940,00
18 daň za obec -
19 ZŠ Školní ul. - město 1 370,00
19 ZŠ Komenského ul. - město 1 217,00
19 MŠ Palackého 652,00
19 MŠ Práce 880,00
19 TS města Nýrska 8 500,00
19 příspěvky města PO (ZŠ, MŠ, TS) 12 619,00
20 příspěvky na školství od KÚ -
21 dotace sport. organizací 150,00
22 investiční výdaje (dotace) 16 200,00
23 rezerva  
24 nákup nemovitostí 150,00
  CELKEM VÝDAJE 72 429,00

Rozpočet na rok 2005

řádek TEXT SR
1. Daňové příjmy a poplatky 33 440,00
2. Daň z příjmů placená městem (včetně živností) 0,00
3. Nedaňové příjmy 3 820,00
4. Nedaňové příjmy- nájem Vodospol 1 600,00
     
6. Nedaňové příjmy - prodej bytů 0,00
     
8. Neinvestiční dotace 10 450,00
9.* Dotace na školství 0,00
10. Investiční dotace 16 200,00
11. Celkem příjmy běžného roku 65 510,00
12. Financování - přebytek hospodaření, úvěry 2 000,00
13. CELKEM PŘÍJMY 67 510,00
řádek Rozpočet výdajů SR
14. Neinvestiční výdaje města 25 820,00
15. Bytová výstavba 1 250,00
16. Rekonstrukce komunikací vč. inž. sítí 11 300,00
17. Ostatní investice 4 940,00
18. Daň za obec 0,00
19. Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS 12 619,00
20.* Příspěvky na školství - viz. řádek 9 0,00
21. Dotace sport. organizacím 150,00
22. Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 16 200,00
23. Rezerva 0,00
24. Nákup nemovitostí 150,00
25. CELKEM VÝDAJE 72 429,00
SR = schválený rozpočet

Schodek rozpočtu ve výši 4 919 tis. Kč bude pokryt vlastními prostředky města.

* Dotace mateřským i základním školám bude krajský úřad zasílat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. přímo na účet jednotlivých škol.