ČEZ DISTRIBUCE, A.S. - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ČEZ DISTRIBUCE, A.S. - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na
povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen
„zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost
provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s.,
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých
hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud
již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět
v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu
ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena
bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných
porostů od nadzemního vedení:

■    u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):

■  2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u
kterých se předpokládá výstup osob

■  1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u
kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn
při provádění zásahu je min. 0,3 m.

■    u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:

■  vedení bez izolace 7 m*

■  izolované vedení 2 m

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.

■    u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:

■  vedení bez izolace 12 m*

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době
platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve
znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při
vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s
likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před
plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona
č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s.  Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ
CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz
| www.cezdistribuce.cz