| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Nařízení obce č.1/2001 “ O vymezení oblastí obce, ve kterých nelze místní komunikace užít k stání silničního motorového vozidla ”
Město Nýrsko


Znak města Nýrska


Nařízení obce č.1/2001
“ O vymezení oblastí obce, ve kterých nelze místní komunikace užít k stání silničního motorového vozidla ”     Zastupitelstva města Nýrska vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11, § 61 odst.(2) písm.a) a § 102 odst. (2) písm.d) a odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) toto nařízení.

Čl.1
Vymezení pojmů


1. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

2. Pojem stání znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení./2.

Čl.2
Stání vozidel na území města


1. Na celém katastrálním území města Nýrska nelze po skončení pracovního výkonu využít místní komunikace k stání všech silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t, přípojných vozidel, maringotek, traktorů a pracovních strojů mimo označená parkovací místa.

Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení


1. Při porušení povinností stanovených touto vyhláškou mohou být uloženy sankce dle platných právních předpisů.

2.Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

Jindřich Polanský
místostarosta
 
Ing. Miloslav Rubáš
starosta
/1 - §6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, §3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

/2 - §2 písm. n, o zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích