9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

9. Žádosti o informace

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím


1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) v podmínkách Městského úřadu v Nýrsku. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánů města při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací ( obsah )

Město Nýrsko (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zmíněného „zákona“ je povinno zveřejňovat podle § 5 zákona tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací,

h) výhradní licence poskytnuté podle §14a odst. 4 „zákona“

i) adresu elektronické podatelny.

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst.2 „zákona“ zveřejňuje, jsou usnesení zastupitelstva města, platné obecné závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s majetkem města, aktuální soupis uchazečů pro přidělení obecního bytu.

Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků MěÚ v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem MěÚ.

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací /formy /.

Město Nýrsko zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na Úřední desce (včetně elektronické úřední desky) - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města a další informace

b) ve vydávaném měsíčníku Nýrské noviny - informace občanům, v denním tisku příp. sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy

c) na podatelně MěÚ - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

d) způsobem umožňující dálkový přístup /internet/ - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, dále zadání veřejných zakázek /mimo zjednodušené zadání/, presentace města na www stránkách

4. Stanovení veřejných registrů

Na MěÚ jsou vedeny a spravovány registry:

a) registr obyvatel

b) matriční knihy

c) evidence uchazečů o obecní byty

d) evidence přestupků

e) evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně
v souladu s § 5 odst. 5 zákona povinnost jejich zveřejnění.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 6 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, příp. omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem

6.1. Ochrana utajovaných informací

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách MěÚ zodpovídá tajemník.

6.2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená
v informačních systémech dle zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 „zákona“ a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání poplatků při exekučním řízení / správa místních poplatků / a při řízení a poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy MěÚ dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

a) pokyny pro inventarizaci majetku

b) pokyny k provedení prověrek a kontrol /např. BOZP/

c) požární a evakuační řád

d) pracovní řád

e) spisový řád

f) prováděcí směrnice města, které nemají svým významem dopad na občany

g) pracovní náplně pracovníků

h) pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Žádosti podané ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací jsou v souladu s § 14 „zákona“ evidovány v podatelně MěÚ. Tajemník MěÚ provede záznam
a v případě potřeby postoupí žádost k dalšímu vyřízení.

8.1. Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby :

a) poskytnutí informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu /o tomto učiní zaměstnanec poskytující informaci záznam/

b) odložení žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nevyplnil /o tom vyhotoví
zaměstnanec protokol/

c) odmítnutí žádosti - pokud se žádosti nevyhoví /pouze možno formou rozhodnutí s náležitostmi dle
§ 15 odst. 2, které vydá vedoucí příslušného odboru/

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 „zákona“ odvolání je vyřízeno těmito způsoby:

a) autoremedurou

b) předložením odvolání a veškerého spisového materiálu Krajskému úřadu Plzeňského kraje

9. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady.

Poskytování informací na základě žádosti /ústní i písemné/ lze provádět za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví tajemník MěÚ dle sazebníku:

- mzdové náklady 165,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací

- materiálové náklady 3,- Kč za každý list pořizované kopie

- doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

V případě požadování úhrady, písemně oznámí tajemník MěÚ tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností
a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 19-1322351/0100 a to před podání informace.

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemník a předloží ji ke schválení starostovi tak, aby mohla být zveřejněna do 1.3. běžného roku.

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonům je každému umožněn v úředních hodinách
v kanceláři č. 1 na MěÚ v Nýrsku, kdy do nich může každý nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ nebo na www stránkách města.